COBIAX | Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vaše data sú tak isté, ako budova s Cobiaxom

Ochrana osobných údajov

Wir, die Cobiax Deutschland GmbH, freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite www.cobiax.com und das damit zum Ausdruck gebrachte Interesse an unserem Unternehmen. K ochrane a bezpečnosti Vašich osobných údajov pristupujeme veľmi zodpovedne. Pri návšteve našej webstránky sa môžete cítiť iste a bezpečne.

Pre nás je veľmi dôležité, aby ste vedeli, ktoré Vaše osobné údaje spracovávame a ukladáme a ich ďalej používame.

Súhlas na spracovanie osobných údajov

Cobiax Deutschland GmbH je vedúca spoločnosť vo vývoji a výrobe diverzných inovácií v stavebníctve. Vlastníme patentovanú technológiu, ktorá využíva používanie vyľahčovacích modulov na vyľahčenie stropnej dosky z recyklovaných plastov.

Na uvedený dôvod spracováva osobné údaje v zmysle tohto prehlásenia Cobiax Deutschland GmbH.

Spracovávanie osobných údajov

Prihlásenie sa na našu webstránku

Priradená IP-Adresa Vášho počítača je z našej strany zaznamenaná a uložená, aby Vám bolo umožnené z našej webstránky sťahovanie (ako napr.: texty, obrázky a Donload poskytnuté údaje, atď.) (porovnaj čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR). Tieto údaje spracovávame aj na identifikáciu a sledovanie zneužitia. Právnym základom je tu článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov spočíva v zabezpečení riadneho fungovania našej webovej stránky a transakcií, ktoré sú prostredníctvom nej spracovávané.

Iné dôvody

Poskytnutím osobných údajov ich budeme spracovávať. Napríklad pri registrácii do našej softvérovej aplikácie, pri registrácii na odber nášho newslettera alebo pri využívaní našich sťahovacích služieb. V tomto ohľade je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Nami spracovávané údaje zahŕňajú údaje o zákazníkoch, údaje o zamestnancoch a údaje od obchodných partnerov, dodávateľov a zainteresovaných strán, pokiaľ sú potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Pokiaľ, ako je popísané vyššie, spracúvame vaše údaje na účely prijatia a spracovania Vašej príslušnej otázky (alebo registrácie na Newsletter), ste zmluvne zaviazaní nám tieto údaje sprístupniť. Bez týchto údajov nemôžeme vašu žiadosť primerane spracovať.

Ak ste udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov (pozri čl. 6 ods. 1 písm. GDPR), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do čas odvolania.

Softvérová aplikácia „CQL“

Našim obchodným partnerom ponúkame možnosť využitia softvérovej aplikácie na navrhnutie stropov s vyľahčovacími prvkami Cobiax. Túto softvérovú aplikáciu poskytujeme ako Software-as-a-Service (Saas). To znamená, že aplikáciu sprístupňujeme na našej vlastnej cloudovej platforme. Po registrácii a súhlase s licenčnou zmluvou a vyhlásením o ochrane údajov ju môžete používať v prehliadači. Ak sa zaregistrujete na používanie našej softvérovej aplikácie „CQL“, všetky Vaše informácie z dopytového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli na spracovanie dopytov a akýchkoľvek otázok uložíme a spracujeme. Po registrácii od nás dostanete e-mail na potvrdenie registrácie. Až po opätovnom potvrdení registrácie dostanete na samostatný e-mail prístupové údaje na používanie softvérovej aplikácie.

Pre používanie programu je potrebný najmä súhlas s licenčnou zmluvou a registráciu. V rámci registrácie sú následne zaznamenané a spracované informácie ako titul, meno, priezvisko, úplná adresa, telefón, e-mailová adresa, spoločnosť, pozícia, mesto a krajina. Okrem toho pri používaní softvérovej aplikácie spracúvame vaše osobné ID používateľa na mapovanie procesov. Tieto údaje používame okrem iného na to, aby sme Vás jasne identifikovali ako používateľa a aby sme Vás mohli kontaktovať v súvislosti so softvérom.

Spracovanie Vašich vyššie uvedených údajov prebieha výlučne za účelom zodpovedania a spracovania Vašej žiadosti. Spracovanie údajov tu prebieha v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. GDPR na základe Vášho dobrovoľne udeleného súhlasu. Proti tomu môžete kedykoľvek namietať (právo na odstúpenie od zmluvy).

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované dovtedy, kým nevznesiete námietku proti udelenému súhlasu a následne budú zablokované. Po uplynutí premlčacej doby (pre všetky vzájomné nároky) dochádza k trvalému vymazaniu udeleného súhlasu a osobných údajov v ňom uvedených.

Bulletin

Ak sa zaregistrujete na odber jedného z našich newsletterov, musíte uviesť svoju e-mailovú adresu a svoje meno a priezvisko. Používame postup dvojitého prihlásenia, aby sme sa uistili, že prihlásenie na odber bulletinu je skutočne požadované pre e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Ak potvrdíte odber Newslettera, na vami uvedenú e-mailovú adresu vám budú zasielané zaujímavé informácie, ktoré tematicky súvisia s touto webovou stránkou, našimi produktmi a službami. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odhlasovací odkaz v každom e-maile s Newsletterom a odvolať tak svoj súhlas. Vašu e-mailovú adresu ani iné údaje, ktoré zadáte pri registrácii, neposkytneme bez Vášho súhlasu tretím stranám.

Na zasielanie noviniek sa používa softvér Newsletter2Go. Vaše údaje budú odoslané spoločnosti Newsletter2Go GmbH so sídlom v Berlíne, Nemecko. Newsletter2Go má zakázané predávať Vaše údaje a používať ich na iné účely, ako je zasielanie Newsletterov. Newsletter2Go je nemecký certifikovaný poskytovateľ, ktorý bol vybraný podľa požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a spolkového zákona o ochrane údajov.

Sťahovacie služby

Ak chcete sťahovať dáta, je potrebná registrácia. Vyžaduje si to zadať Vašu spoločnosť, titul, meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Všetky vyššie uvedené informácie vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, uložíme a spracujeme na účely spracovania registrácie a akýchkoľvek otázok, ktoré môžu vzniknúť. Spracovanie Vašich vyššie uvedených údajov prebieha výlučne za účelom zodpovedania a spracovania Vašej žiadosti. Spracovanie údajov tu prebieha v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. GDPR na základe Vami dobrovoľne udeleného súhlasu. Proti tomu môžete kedykoľvek namietať (právo na odstúpenie od zmluvy).

Online aplikácia

Ak nám zašlete k žiadosti podklady prostredníctvom nášho online portálu alebo e-mailom zhromažďujeme a spracúvame všetky osobné údaje, ktoré ste nám sprístupnili, ďalej tiež len ako údaje žiadosti. Patria sem okrem iného tieto údaje:

Vaše osobné údaje prihlášky o zamestnanie budú zhromažďované a spracovávané len za účelom obsadzovania pozícií v našej spoločnosti. V zásade budú údaje preposlané iba interným oddeleniam a odborným oddeleniam spoločností, ktoré inzerujú prácu, ktoré sú zodpovedné za konkrétny proces podávania žiadostí. Akékoľvek ďalšie použitie alebo sprístupnenie údajov tretím stranám sa neuskutoční bez Vášho predchádzajúceho a výslovného súhlasu.

Osobné údaje žiadosti o zamestnanie, ktoré nám boli zaslané, sa spravidla vymažú tri mesiace po ukončení procesu podávania žiadostí. Vo výnimočných prípadoch môžeme dokumenty prihlášky spracovať aj po uvedenom čase, ak zákonné ustanovenia bránia vymazaniu, ak je potrebné ďalšie uchovávanie na účely poskytnutia dôkazov, alebo ak ste výslovne súhlasili s dlhším uchovávaním.

Ak vám momentálne nemôžeme ponúknuť voľné pracovné miesto, ale na základe Vášho profilu uchádzača sa domnievame, že by Vaša žiadosť mohla byť zaujímavá pre budúce pracovné ponuky, budeme uchovávať Vaše osobné údaje o žiadosti po dobu dvanástich mesiacov. To však len v prípade, že ste s takýmto uchovávaním a používaním výslovne súhlasili.

Údaje, ktoré sme zhromaždili v rámci vašej aplikácie, chránime pred manipuláciou a neoprávneným prístupom pomocou rôznych technických a organizačných opatrení. Najmä prenos dokumentov vašej prihlášky a osobných údajov v nich obsiahnutých je šifrovaný v súlade so súčasným uznávaným stavom techniky.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s tým, že budete kontaktovaní a informovaní poštou, e-mailom a/alebo telefonicky v rámci procesu podávania prihlášky. Odoslaním prihlášky ďalej potvrdzujete, že ste vzali na vedomie informácie v tomto vyhlásení o ochrane údajov o spracovaní a používaní vašich osobných údajov a že s nimi výslovne súhlasíte. Upozorňujeme, že údaje o vašich uchádzačoch nebudú uchovávané anonymne, ale budú sprístupnené vedeniu a pozíciám relevantným pre pozíciu v našej spoločnosti zverejnením vašich osobných údajov.

Ak ešte nie ste plnoletý, odoslaním prihlášky nás uisťujete, že ste pred použitím nášho online aplikačného portálu alebo odoslaním dokumentov prihlášky e-mailom získali súhlas zákonného zástupcu na prihlásenie sa do našej spoločnosti. Okrem toho máte istotu, že všetky vaše informácie sú správne.

Poskytnutie tretím stranám

Ak je to potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov a ako poskytovatelia služieb/spracovatelia by pre nás mali pracovať iné spoločnosti, vaše údaje môžu byť tiež odovzdané týmto spoločnostiam a tam spracované.

Naši poskytovatelia služieb sú poskytovatelia služieb/spracovatelia, ktorí sú viazaní pokynmi a podľa toho sú napr. povinný spracúvať vaše údaje výlučne v súlade s našimi pokynmi a platnými zákonmi o ochrane údajov. Predovšetkým sú povinní zaobchádzať s vašimi údajmi ako s prísne dôvernými. Okrem toho majú tiež zakázané spracúvať údaje na iné účely, než sú dohodnuté. Prenos údajov spracovateľom sa uskutočňuje na základe článku 28 ods.1 GDPR.

Okrem toho sa spoliehame na poskytovateľa Newsletter2go so sídlom v Berlíne v Nemecku ako poskytovateľa zasielaných služieb / poskytovateľa služieb pre náš informačný systém.

Vaše údaje nebudú predávané ani inak poskytované tretím stranám.

Vaše osobné údaje budú poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní a v prípade potreby aj poškodeným tretím stranám bez Vášho výslovného súhlasu, iba ak je to potrebné na objasnenie nezákonného využívania našich služieb alebo na súdne stíhanie.

Predpokladom tohto prenosu údajov je však existencia konkrétnych náznakov nezákonného alebo zneužívajúceho správania. Môžu sa tiež odovzdať, ak by to bolo potrebné na presadzovanie podmienok používania alebo iných dohôd. Okrem toho sme tiež zo zákona povinní na požiadanie poskytnúť informácie určitým verejným orgánom. Ide o orgány činné v trestnom konaní, orgány činné v trestnom konaní za správne delikty s pokutou a finančné orgány.

Tieto údaje sú odovzdávané na základe nášho oprávneného záujmu v boji proti zneužívaniu a stíhaniu trestných činov. Ďalej na zabezpečenie, uplatnenie a uplatnenie nárokov, za predpokladu, že neprevažujú Vaše práva a záujmy na ochrane vašich osobných údajov, článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR.

Plánovaný prenos údajov do tretích krajín

Prenos vašich údajov do tretích krajín v súčasnosti neprebieha a ani sa neplánuje. Ak sa údaje prenesú do tretích krajín neskôr, vytvoria sa príslušné zákonné požiadavky. Predovšetkým budete informovaní o príslušných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov v súlade so zákonnými požiadavkami.

Bezpečnosť

S cieľom chrániť nám sprístupnené údaje pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Tieto technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a ich účinnosť pravidelne kontrolujeme a neustále zdokonaľujeme v súlade s technologickým vývojom. Pri zadávaní osobných údajov sa tieto prenášajú v šifrovanej podobe.

Cookies

V niektorých oblastiach používame cookies, aby sme pre Vás spravili našu webovú stránku užívateľsky príjemnou a prispôsobili ju Vašim potrebám. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa ukladá lokálne vo Vašom počítači, keď navštívite webovú stránku. Ak sa webová stránka znova navštívi s rovnakým koncovým zariadením, súbor cookie zobrazí napr. Predpokladajme napríklad, že ide o opakovanú návštevu. Analýzu používania našej webovej stránky umožňujú aj súbory cookie. Súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje, nie je vhodný na Vašu identifikáciu na webových stránkach tretích strán. To platí aj pre webové stránky poskytovateľov analytických služieb.

Súbor cookie používame na podporu výkonnosti alebo štatistík:

Tieto typy cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku (napr. použitý internetový prehliadač, počet návštev, zobrazené stránky alebo čas strávený na webe). Tieto cookies neukladajú žiadne informácie, ktoré by umožnili návštevníka osobne identifikovať. Informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookie sú súhrnné, a preto anonymné.

Štatistický súbor cookie, ktorý používame, je nasledujúci:
1.:
Názov: _ga (Google Analytics)
Typ: Analytický súbor cookie
Účel: Ukladá anonymné ID pre každého návštevníka tejto webovej lokality, ktoré možno použiť na priradenie zobrazení stránky návštevníkovi.
Poskytovateľ: Google LLC (Google)
Trvanie: 2 roky po návšteve tejto webovej stránky

Svoj súhlas alebo odmietnutie cookies – aj pre sledovanie webu – môžete vyhlásiť cez nastavenia Vášho webového prehliadača. Svoj prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby ste vo všeobecnosti odmietli prijímať súbory cookie alebo aby ste boli vopred informovaní o uložení súboru cookie. V tomto prípade však môže dôjsť k narušeniu funkčnosti webovej stránky (napr. pri zadávaní objednávok). Váš prehliadač ponúka aj funkciu na vymazanie cookies (napr. vymazaním údajov prehliadača). Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu alebo pravidelne v ponuke nastavení internetového prehliadača.

Naša webová stránka je naprogramovaná tak, že spočiatku nie sú nastavené a používané žiadne cookies. K používaniu cookies a využívaniu údajov získaných používaním týchto cookies dochádza len v prípade, že ste udelili súhlas, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Svoj súhlas môžete odvolať a deaktivovať používanie cookies kliknutím na nasledujúci odkaz:

Zmeniť nastavenia

Google Mapy

Táto webová stránka obsahuje odkaz na mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A to prostredníctvom odkazu, aby sa Vaše údaje pri návšteve našej webovej stránky pôvodne neposlali poskytovateľovi mapových služieb.

Až keď kliknete na odkaz, budete presmerovaní na webovú stránku Google Maps a opustíte webovú stránku Cobiax Deutschland GmbH.

Ak ste klikli na odkaz a boli ste presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa mapových služieb, nemáme žiadny vplyv na zhromaždené údaje, postupy spracovania údajov a nezodpovedáme za toto spracovanie údajov. V tejto súvislosti nenesieme zodpovednosť za vyššie uvedený prípad v zmysle GDPR. Nie sme si vedomí celého rozsahu zhromažďovania údajov, jeho právneho základu, účelov a lehôt uchovávania. V dôsledku toho informácie, ktoré tu poskytujeme, nemusia byť nevyhnutne úplné.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na stránke „Zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania“ spoločnosti Google.

Anonymné sledovanie webových stránok

Návštevy našej webovej stránky sú analyzované s cieľom prispôsobiť našu webovú stránku potrebám našich zákazníkov. Na tento účel používame vašu IP adresu, ktorú sme predtým anonymizovali (a prípadne podobné čísla, ktoré si medzi sebou počítače vymieňajú pri bežnom používaní internetu). Deje sa tak so zámerom, aby bolo možné vykonať analýzu. Okrem iného to zahŕňa analýzu údajov z webových stránok navštívených prostredníctvom webovej stránky Cobiax Deutschland GmbH, vášho prehliadača a vášho počítača.

Na tento účel sú nastavené aj cookies. Náš súbor cookie obsahuje iba jedinečné číslo, aby sme vás mohli rozpoznať na našich webových stránkach – ale nie na webových stránkach tretích strán. Uložené údaje sa vyhodnocujú výlučne na štatistické účely. IP adresa nie je spojená s konkrétnou osobou.

Používanie Google Analytics

Na našej webovej stránke sa používa Google Analytics, služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google LLC („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa zvyčajne prenesú na server Google v USA a tam sa uložia ihneď po udelení súhlasu.

Na našej webovej stránke bola aktivovaná anonymizácia IP adresy. Z tohto dôvodu je IP adresa používateľov Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skrátená. Prenos celej IP adresy na server Google v USA a jej skrátenie sa uskutoční len vo výnimočných prípadoch, ak ste na to dali súhlas. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi Google. Ukladanie cookies je možné deaktivovať zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača. Ak je však ukladanie cookies deaktivované, možno už nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete tiež zabrániť odosielaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google pomocou dostupného doplnku prehliadača z „Stiahnutia prehliadača a nainštalujte doplnok na zrušenie nástroja Google Analytics“.

Službe Google Analytics môžete zabrániť v zhromažďovaní údajov kliknutím na nasledujúci odkaz. Dátový prvok je uložený vo Vašom prehliadači cez LocalStorage, ktorý uloží vašu voľbu. Na rozdiel od cookies sa na server odchádzajúcej cookies neposielajú žiadne údaje. Informácie zostanú vo vašom systéme len na tento účel: Zakázať službu Google Analytics.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na stránke „Zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania“ spoločnosti Google. Chceli by sme upozorniť, že táto webová stránka používa Google Analytics s kódovým rozšírením „anonymizeIp“ s cieľom zabezpečiť anonymné zaznamenávanie IP adries (tzv. IP maskovanie) a vylúčiť priamu osobnú referenciu.

Google – webové písma

Táto stránka používa takzvané webové fonty na jednotné zobrazovanie fontov. Poskytoateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Keď navštívite našu stránku, váš prehliadač načíta požadované webové fonty do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa text a fonty zobrazovali správne.

Google Web Fonts je uložený na našich lokálnych serveroch, takže Vaše osobné údaje na používanie Google Web Fonts sú uložené iba na našom lokálnom serveri. Nie sú ďalej posielané poskytovateľovi. Webové písma Google sa používajú v záujme jednotnej a príťažlivej prezentácie našej online ponuky. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR.
Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije štandardné písmo.

Ďalšie informácie o webových fontoch Google nájdete na stránke Časté otázky o „Google Fonts FAQ“ (iba v anglickom jazyku) a na stránke “Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky” spoločnosti Google.

Štandardné lehoty na vymazanie údajov

Zákonodarca uzákonil rôzne doby uchovávania a povinnosti. Príslušné údaje sa po uplynutí týchto lehôt bežne vymažú. Ak údaje nie sú ovplyvnené zákonnými lehotami a povinnosťami uchovávania údajov, budú vymazané a anonymizované, ak už nie sú použiteľné účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Ak z tohto vyhlásenia o ochrane údajov nevyplývajú žiadne iné odchylné ustanovenia týkajúce sa doby uchovávania údajov, nami zhromaždené údaje budú uchovávané tak dlho, ako budú potrebné na vyššie uvedené účely, na ktoré boli zhromaždené.

Iné používanie údajov a vymazanie údajov

K ďalšiemu spracovaniu alebo použitiu Vašich osobných údajov dôjde len vtedy, ak to povoľuje zákon alebo ak ste so spracovaním alebo použitím údajov súhlasili. Ak by malo dôjsť k ďalšiemu spracovaniu na iný účel, než na ktorý boli údaje pôvodne zhromaždené, budete pred ďalším spracovaním informovaní o ostatných účeloch a dostanete ďalšie relevantné informácie.

Detekcia a sledovanie zneužívania

Údaje, najmä vašu IP adresu, uchovávame maximálne 14 dní, aby sme mohli identifikovať a sledovať zneužitie. V tejto súvislosti je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Uchovávanie údajov po dobu 14 dní je založené na našom oprávnenom záujme zaručiť správnu funkčnosť našej webovej stránky a transakcií cez ňu spracovávaných, ako aj na odvrátení kybernetických útokov a podobne. V prípade potreby používame anonymné informácie o používaní na návrh našej webovej stránky podľa potrieb.

Vaše práva

Právo na poskytovanie informácií

Máte právo na požiadanie od nás kedykoľvek bezplatne získať informácie o osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme spracúvali v rámci článku 15 GDPR. Za týmto účelom nám pošlite prihlášku poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené adresy.

Právo na opravu nepresných údajov

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje bezodkladne a bezplatne opravili, ak sú nesprávne (čl. 16 GDPR). Za týmto účelom nás prosím kontaktujte poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené adresy.

Právo na vymazanie

Máte tiež právo požiadať o okamžité a bezplatné vymazanie (“právo byť zabudnutý”) vašich osobných údajov, ak existujú zákonné dôvody podľa čl. 17 GDPR. Ide napríklad o prípad, ak údaje už nie sú potrebné na pôvodný účel, na ktorý boli zhromaždené a vy ste vyhlásili, že ste svoj súhlas odvolali, a ak neexistuje iný právny základ a prevažujúce dôvody (napr. spracovanie vašich údajov. Ak chcete, aby boli vaše údaje okamžite vymazané, kontaktujte nás poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené adresy.

Právo na obmedzenie spracovania

Pri splnení podmienok a v súlade s čl.18 DSGVO máte právo od nás bezplatne požadovať obmedzenie spracovania. Obmedzenie spracúvania môže byť nevyhnutné najmä v prípade, ak je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba odmietne vymazanie osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie použitia osobných údajov. Obmedzenie spracovania môže byť ďalej nevyhnutné v prípade, že dotknutá osoba podala námietku proti spracovaniu podľa čl.21 ods.1 GDPR a zatiaľ nie je jasné, či naše oprávnené dôvody na spracovanie prevažujú nad vašimi dôvodmi. Ak chcete požiadať o obmedzenie spracovania, kontaktujte nás poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené adresy.

Právo na prenosnosť údajov

Máte tiež právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 GDPR. Toto je vaše právo získať údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré máme k dispozícii, v bežnom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje inej zodpovednej osobe, napríklad inému poskytovateľovi služieb. To predpokladá, že spracovanie je založené na súhlase alebo na zmluve a prebieha prostredníctvom automatizovaných postupov. Ak chcete uplatniť svoje vyššie uvedené právo, kontaktujte nás poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené adresy.

Právo namietať

Predovšetkým máte právo z dôvodov vyplývajúcich z Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré u. a. na základe článku 6 odsek 1 písmeno e alebo f GDPR podať námietku v súlade s článkom 21 GDPR. Ak ste uplatnili svoje právo namietať, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo v prípade, že spracúvanie tvrdenia, uplatňovania alebo obhajovania právne nároky. Ak chcete uplatniť svoje právo na námietku, kontaktujte nás poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené adresy.

Právo podať dozornému orgánu sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť dozorným orgánom na ochranu údajov, ktoré sú za nás zodpovedné, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov z našej strany je neprípustné. Kontaktné údaje dozorného orgánu zodpovedného za nás sú nasledovné:

Referencie a odkazy

Pri prístupe na webové stránky uvedené na tejto webovej lokalite môžu byť znova vyžiadané informácie, ako je meno, adresa, e-mailová adresa, vlastnosti prehliadača atď. Tieto zásady ochrany osobných údajov neupravujú zhromažďovanie, zverejňovanie alebo nakladanie s osobnými údajmi tretími stranami.

Poskytovatelia služieb tretích strán môžu mať odlišné a svoje vlastné ustanovenia týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a používania osobných údajov. Pred zadaním osobných údajov je preto vhodné informovať sa o praxi nakladania s osobnými údajmi na webových stránkach tretích strán.

Zmeňte naše zásady ochrany osobných údajov

Aby sme zaistili, že toto vyhlásenie o ochrane údajov vždy zodpovedá aktuálnym právnym požiadavkám, alebo aby sme do vyhlásenia mohli zahrnúť zmeny našich služieb, výslovne si vyhradzujeme právo v prípade potreby zmeniť vyhlásenie o ochrane údajov. Nové vyhlásenie o ochrane údajov sa potom bude vzťahovať na Vašu ďalšiu návštevu. Žiadame vás preto, aby ste pri ďalšej návšteve našej webovej stránky znova vyvolali vyhlásenie o ochrane údajov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť priamo na nižšie uvedenej adrese kontaktujte nás pre kontaktné údaje. Sme Vám k dispozícii aj v prípade žiadostí o informácie, žiadostí alebo sťažností:

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Stav: február 2022

Novinky

Všetko nové v stavebnom svete
Veľké priestory ako povinnosť
Cobiax nie je len značka. Slogan „Veľké priestory“ ďaleko presahuje možnosti moderných technológií v stropných konštrukciách. Je to záväzok k vytvoreniu väčších priestorov, v ktorých ľudia žijú a pracujú.
Viac informácií.

Bulletin

Už nikdy nič nezmeškajte. – Tu sa možete prihlásiť na odber nášho bulletinu.

Cobiax Bulletin.

Chcete sa stať 
súčasťou niečoho väčšieho?

Kariéra a rast u experta v inováciách

Voľné pracovné miesta